top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. Opdrachtgever; de persoon, onderneming of instantie die opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.

2. Opdrachtnemer; Jenny Verstegen Psychosociale Zorg en Begeleiding , de organisatie die de opdracht van de opdrachtgever uitvoert.

3. Diensten; alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder zorg en begeleiding dan wel advisering.

4. Intakegesprek; het gesprek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarin de hulpvraag en doelen van de opdrachtgever worden besproken en vastgelegd in een overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Artikel 3. Offertes

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in offerte een termijn van aanvaarding is genoemd.

2. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk worden bevestigd.

3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

4. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

4. De wijze waarop en de plaats waar de opdrachtnemer de diensten zal verrichten, wordt door opdrachtnemer en de opdrachtgever in onderling overleg bepaald.

Artikel 5. Wijziging en opzegging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve en/of kwantitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Jenny Verstegen Psychosociale Zorg en Begeleiding behoudt zich het recht voor, zonder daarmee in gebreke te komen, een verzoek tot wijziging van de overeenkomst te weigeren indien dit kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de te verrichten werkzaamheden of te leveren diensten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij minimaal twee weken opzegtermijn in acht wordt genomen of zoveel te meer als naar alle redelijkheid en billijkheid noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 6. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

 

Artikel 7. Betaling

1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.               

2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

4. Facturen dienen te allen tijde betaald te worden. Budgettekorten in het Persoons Gebonden Budget (PGB) of vertraging in de toekenning van een indicatie hiervoor zijn geenszins een reden om af te zien van betaling.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 9. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een zorg of begeleidingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen begeleider te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.

2. De opdrachtgever voor een zorg of begeleidingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor zorg of begeleidingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief.

3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van het zorg of begeleidingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het zorg of begeleidingstraject te voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Bij annulering binnen vier weken tot en met één week voor aanvang van het zorg of begeleidingstraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen begeleider na aanvang van het zorg of begeleidingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen, hetzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Een individueel begeleidingsgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen begeleider niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd. Bij overmacht, bijvoorbeeld in geval van ziekte of overige omstandigheden waarbij overmacht aan de orde is, wordt 50% van de geplande tijdsduur in rekening gebracht.

7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 10. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Jenny Verstegen Psychosociale Zorg en Begeleiding geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Jenny Verstegen Psychosociale Zorg en Begeleiding niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2. Jenny Verstegen Psychosociale Zorg en Begeleiding heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verder) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Jenny Verstegen Psychosociale Zorg en Begeleiding opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is, of langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval bestaat er geen verplichting tot schadevergoeding. Indien Jenny Verstegen Psychosociale Zorg en Begeleiding bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 12 Geschillen, toepasselijk recht

1. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page